مدیرکل دفترصنایع خودرویی وزارت صمت از شرکت سیباموتور دیدن کرد