۱۲ درصد کشور تحت تأثیر بازی دولتی ها درباره حقوق کارگران