انحلال یک موسسه اعتباری تا پایان سال / خط و نشان وزارت اقتصاد برای موسسات ناتراز