فیلم درگیری وحشت آور جلوی سازمان آب گرگان / همه وحشت کرده بودند