منظور مقام معظم رهبری از جاری شدن کلام خدا بر زبان ایشان چه بود؟