اضافه شدن ۳ لژیونر دیگر به تیم ملی پیش از سفر به کیش