تغییر نحوه امتیازدهی اعضای هیات‌علمی علوم پزشکی تصویب شد تغییر نحوه امتیازدهی اعضای هیات‌علمی علوم پزشکی تصویب شد.