خط و نشان کلینزمن برای ایران و ژاپن | این دوری تلخ دیگر کافی است!