منظور رهبرانقلاب از جاری شدن کلام خداوند بر زبان ایشان چه بود؟