قیمت نجومی سوخت در اسرائیل/ کسری مالی در بودجه کابینه رژیم صهیونیستی