کابینه جنگ اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل داد | شهادت صالح العاروری جلسه کابینه دولت را لغو کرد