تاخیر در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی در پی ترور صالح العاروری