قیمت موادغذایی بلای جان سفره های مردم / دولت چه می کند؟