عضو کنست: نتانیاهو بدترین کابینه «تاریخ اسرائیل» را دارد