مسئول هواشناسی: 2 طرف تونل کندوان هم مثل مرز ایران و ترکیه است