رسانه عبری: اسرائیل به دنبال تصرف بخشی از خاک مصر است