کنعانی: برای جمع بندی نهایی مذاکرات برجام آماده ایم