این 2اصل نقش مؤثری در دوری از بیماری‌های غیرواگیر دارد