سفری به هزارتوی تاریخ از دریچه موزه آفرینش در بهاباد