شرکت مرسک دانمارک تردد از دریای سرخ را به حالت تعلیق درآورد