موسسان مدارس غیردولتی در صورت دریافت شهریه اضافه جریمه می‌شوند