هشدارمهم به پیش‌خریداران مسکن؛این دو مورد را رعایت نکنید سرتان کلاه می رود