حامیان فلسطین «مک دونالدز» را در مالزی تحریم کردند