نقوی حسینی: وعده نامزد نمایندگی مجلس باید در حدود اختیارات وی باشد