نماینده مجلس: رییس‌جمهور اینترنت را برای افراد ضعیف رایگان نکرد؛ حذف کرد