معاون رئیس‌جمهور دستور بررسی علت کم‌بارشی در سال جاری را صادر کرد