در ۹ دی مردم فتنه را خوب شناختند و غبار را کنار زدند