بهره برداری از میدان گازی آرش/ ایران و کویت توافق می کنند؟