فیلم/ رسول نجفیان: جنایات مغول را شنیدیم و جنایات اسرائیل را دیدیم