مهمانان برزیلی بیت رهبری چه کسانی بودند؟ /یک ایران در حال وارد شدن به حسینیه امام خمینی بود