جمله تلخ مورایس در خصوص فوتبال ایران | اینجا کسی خوشحال نیست | تاج خیلی باهوش است!