برد و باخت باید در زمین باشد اما در این فوتبال هیچکس خوشحال نیست!