پیشنهاد عجیب علم الهدی برای نامگذاری یک روز در تقویم