گشایش خط اعتباری 6.5 میلیارد روبلی میان ایران و روسیه