کریسمس پردردسر انگلیسی‌ها/مدرسه مشهور لندن در آتش سوخت