ویدیو / بخشی از میراث جهانی یونسکو در باغ تاریخی ایران