عجیب اما واقعی ! | حماس اظهارات سخنگوی سپاه را تکذیب کرد