فراخوان ششمین جشنواره روستایی و عشایری آسمان هشتم منتشر شد