رسول معتمدی:این را در خودم می‌بینم؛مدال المپیک را می‌خواهم