پخش پیام تصویری خبرنگار زن اهل غزه در حسینیه امام خمینی+فیلم