سایه سنگین جنگ غزه بر کریسمس انگلیس / «غزه در خون است»