یمن: با کشتی‌های بین‌المللی دارای مجوز کاری نداریم