حمایت همه جانبه برای احیای بافت فرسوده / نوسازی مسکن با تسهیلات کلان بانکی بدون بهره