سیراب شدن صنایع پایین‌دستی با فروش اعتباری پتروشیمی/ متانول‌سازان دست از رقابت منفی بردارند