بازار مسکن کاهشی نبوده بلکه دچار‌رکود شده است/ لزوم افزایش همکاری‌های میان بخشی و پرداخت تسهیلات