کودتای سرمربی علیه بازیکنان خودی؛ انگار سیزده بدر در پارک با خانواده‌هایشان هستند!/ بازیکن داریم در ۱۱ مسابقه یک اوت هم برای ما نگرفته است!