آینده سهام خودروسازان در دست تحول / این بورس بازان خوشحال می شوند