امکانات و تجهیزاتی که به دست دانش‌آموزان نمی‌رسد به امید روز مبادا!