تحولات اوکراین|بورل: اگر همه امکانات خود را بسیج نکنیم، روسیه پیروز خواهد شد