تظاهرات حامیان فلسطین در مراکش/ درخواست مردم برای پایان روابط این کشور با اسرائیل